CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Cung cấp dịch vụ cho Khách hàng và quản lý, sử dụng thông tin cá nhân của Người Tiêu Dùng nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về Người Tiêu Dùng và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Website duanbaoninhsunrise.com sử dụng thông tin của Người Tiêu Dùng cung cấp để: • Cung cấp các dịch vụ đến Người Tiêu Dùng; • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Người Tiêu Dùng và Bảo Ninh Sunrise; • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản người dùng của Người Tiêu Dùng hoặc các hoạt động giả mạo Người Tiêu Dùng; • Liên lạc và giải quyết khiếu nại với Người Tiêu Dùng; • Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch của Người Tiêu Dùng tại Bảo Ninh Sunrise; • Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Không có thời hạn ngoại trừ trường hợp Người Tiêu Dùng gửi có yêu cầu hủy bỏ tới cho Ban quản trị hoặc Công ty giải thể hoặc bị phá sản.

4. NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Người Tiêu Dùng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm: • Ban quản trị. • Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với homy.vn • Công ty tổ chức sự kiện và nhà tài trợ • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động • Công ty nghiên cứu thị trường • Cố vấn tài chính, pháp lý và Công ty kiểm toán • Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Người Tiêu Dùng • Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

5. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN

• Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà 25T2 đường Nguyễn Thị Thập, Quận Cầu Giấy, Hà Nội • Điện thoại: 0962255645 • Email:admin@duanbaoninhsunrise.com